13.3 C
Kórnik
piątek, 14 maja, 2021

Zmiana uchwały budżetowej. Nowe wydatki, nowe inwestycje.

Na najbliższej sesji 24 lutego, Rada Miasta i Gminy Kórnik, będzie głosować nad zmianą uchwały budżetowej. Pojawiają się nowe wydatki ale też zmiany w dochodach. Poniżej prezentujemy uzasadnienie nowej uchwały.
Lista inwestycji do zrealizowania w 2021 roku jest ambitna, jeśli uda się to zrealizować to raczej wszyscy powinniśmy być zadowoleni.


DOCHODY

RÓŻNE ROZLICZENIA
 • 600/60014/6690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 21.513,00 zł z tytułu rozliczenia pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego (dotacja na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach).
RÓŻNE ROZLICZENIA
 • 758/75816/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3,06 zł z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • 900/90095/6257 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 285.366,00 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania: Budowa świetlicy w Szczodrzykowie.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • 921/92116/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 133.365,00 zł z tytułu rozliczonej dotacji od Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2020r.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 • 010/01010/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 1.556.000,00 zł na zadania: Kanalizacja sanitarna w Błażejewku (+56.000 zł), Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (+1.000.000 zł), Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa (+500.000 zł).
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • 600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach,
 • 600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja) – dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach orz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku,
 • 600/60016/4270,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg,
 • 600/60016/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych:
  Budowa drogi w Czmońcu (+2.000.000 zł),
  Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (+80.000 zł),
  Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej (+35.000 zł),
  Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach (+420.000 zł),
  Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach (+450.000 zł),
  Budowa ul. Szkolnej w Borówcu (+700.000 zł),
  Budowa ul. Promiennej w Kamionkach – projekt (+25.000 zł),
  Budowa ul. Topolowej w Kórniku – Bninie – projekt (+40.000 zł),
  Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysiego w Dachowie – projekt (+60.000 zł), Budowa ścieżek rowerowych – projekty (+80.000 zł),
  Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie – projekt (+80.000 zł),
  Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku – projekt (+100.000 zł),
  Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem – projekt (+110.000 zł),
  Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 (+220.000 zł),
  Budowa ul. Błonie w Kórniku (+300.000 zł),
  Przebudowa nawierzchni dojścia do promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 394 i nr 961/18 (+240.000 zł),
  Przebudowa drogi 332037P w Czołowie – projekt (+60.000 zł),
 • 600/60095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 440.000,00 zł dot. zadań: Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach (+430.000 zł), Wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych (+10.000).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 • 700/70004/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych,
 • 700/70005/44300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
 • 700/70005/6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 614.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • 750/75023/4430 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek członkowskich,
 • 750/75095/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 750/75095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku,
 • 750/75095/6050,6060 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i zmiany nazwy zadania: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik w kwocie 208.850,00 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • 754/75412/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń OSP w Kórniku,
 • 754/75412/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: Przebudowa przyłącza energetycznego Strażnicy OSP w Czmoniu (+10.000 zł), Rozbudowa Strażnicy w Kamionkach (+60.000 zł).
RÓŻNE ROZLICZENIA
 • 758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną,
 • 758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 • 801/80101/4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4197,4199,4307,4309 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 120.825,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Liga E-szkoła,
 • 801/80101/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu remontu budynków wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2 w Kórniku.
OCHRONA ZDROWIA
 • 851/85154/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 137.887,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie środków z 2020r.).
POMOC SPOŁECZNA
 • 852/85213/4130 i 855/85513/4130 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25.760,00 zł oraz przesunięcia kwoty 47.868,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej, dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez OPS.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • 853/85395/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.068.937,60 zł, dot. zadania: Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku – zadanie finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie 1.802.184,53 zł).
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • 900/90015/4260 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii
 • 900/90015/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 410.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych: Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach (+180.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmoniu (+230.000 zł),
 • 900/90015/6050 – dokonuje się zmiany nazwy zadania: z budowa oświetlenia os. Lipowe w Mościenicy na zadanie: budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy,
 • 900/90019/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11.377,00 zł z tytułu rozliczenia za 2020r. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 • 900/90026/4210,6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na kupno wyposażenia i środków trwałych PSZOK-u w Czołowie,
 • 900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 200.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych: Budowa wiaty rowerowej w Kórniku – Bninie (+65.000 zł), Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach (+65.000 zł), Budowa placu zabaw w Runowie (+25.000 zł), Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach (+30.000 zł), Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie (+15.000 zł).
KULTURA FIZYCZNA
 • 926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.000 zł, dot. zadania: budowa oświetlenia boiska w Kamionkach,
 • 926/92605/2360,4300 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 20.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych na zadania z dziedziny sportu.

***

Zmniejsza się przychody Miasta i Gminy Kórnik z tytułu obligacji z kwoty 28.900.000,00 zł o kwotę 12.100.000,00 zł do kwoty 16.800.000,00 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków oraz rozliczeń środków z roku 2020 z kwoty 4.088.850,00 zł o kwotę 23.636.539,90 zł do kwoty 27.725.389,90 zł.


Uchwała Budżetowa

Uzasadnienie do uchwały

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Śledź nas na

1,203FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości