10.4 C
Kórnik
niedziela, 18 kwietnia, 2021

Gmina Kórnik przeznaczy 19 mln zł na inwestycje drogowe w 2021 roku

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski przedstawił plany realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych w 2021 roku.

„Przedstawiam Państwu zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową. W roku 2021 na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę w wysokości około 19 mln złotych. W kolejnych latach tj. w roku 2022 oraz w roku 2023 zaproponujemy, aby przeznaczyć również po około 20 mln złotych każdego roku, aby dokończyć realizację obecnie projektowanych dróg. Wiele z tych zadań ujętych jest do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na kolejne lata.
Do realizacji zaplanowano niżej wymienione zadania:

 • Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, planowana realizacja budowy w roku 2021,
 • Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowuje się projekt techniczny, planowana realizacja budowy w roku 2021,
 • Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach (projekt) w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane, realizacja peronów przystankowych w ramach dokumentacji projektowej chodnika planowana jest w roku 2021, budowa chodnika zostanie zrealizowana po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, której realizacja zgodnie z planem powinna się rozpocząć w roku 2022,
 • Budowa drogi w Czmońcu w kwocie 4.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane, uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja drogi planowana jest w roku 2021,
 • Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane, trwa przygotowanie projektu technicznego, realizacja drogi na odcinku do ul. Rydzowej planowana jest w roku 2021,
 • Budowa ul. Dębowej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane, przygotowano postępowanie przetargowe, budowa planowana w roku 2021,
 • Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane, w ubiegłym roku wystąpiono o dofinansowanie, budowa drogi będzie realizowana w 2021 roku,
 • Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w kwocie 330.000,00 zł – zadanie kontynuowane, pierwszą część zrealizowano w ubiegłym roku, wykonanie drugiego etapu obejmującego chodnik do ul. Malarskiej planuje się w 2021 roku,
 • Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do ul. Lazurowej w kwocie 65.000,00 zł – zadanie kontynuowane, w roku 2021 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej chodnika wraz z kładką nad ciekiem wodnym,
 • Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach w kwocie 660.000,00 zł– zadanie kontynuowane, opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano zgodę na budowę, przygotowuje się materiały przetargowe, realizacja budowy dróg planowana jest w 2021 roku,
 • Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Różana w Robakowie w kwocie 700.000,00 zł– zadanie kontynuowane, opracowuje się dokumentację projektową, realizacja dróg przewidziana jest w bieżącym roku,
 • Budowa drogi 332017P w Kromolicach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowuje się dokumentację projektową, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń przygotowana będzie propozycja realizacji budowy w roku 2022,
 • Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane, przygotowano projekt techniczny, podpisano umowę na budowę drogi, realizacja w roku bieżącym,
 • Budowa ul. Cichej w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń planowana jest realizacja budowy w roku 2022,
 • Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację projektowanej drogi,
 • Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 490.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowuje się dokumentację projektową poszczególnych ulic, w roku 2021 planuje się budowę ul. Akacjowej, pozostałe ulice planuje się realizować po zakończeniu projektów i uzyskaniu wymaganych pozwoleń w roku 2022,
 • Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane, w trakcie realizacji jest opracowywanie projektów wymienionych dróg, realizacja planowana jest po budowie kanalizacji sanitarnej w Skrzynkach, której rozpoczęcie planowane jest w roku 2022,
 • Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowuje się dokumentację projektową, której zakończenie jest planowane w I półroczu 2021, budowa będzie zrealizowana po wybudowaniu włączenia w istniejącą sieć wodociągową nowo budowanej sieci wodociągowej m.in. w ul. Spacerowej,
 • Budowa ul. Maślakowej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, wykonanie drogi planowane jest w 2021 roku,
 • Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja po uzyskaniu wymaganych pozwoleń w latach 2022-2023,
 • Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane, dokonano wykupów gruntu pod poszerzenie pasa drogowego, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja będzie prowadzona bezpośrednio po budowie nowej sieci wodociągowej w ulicy w latach 2022-2023,
 • Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach w kwocie 400.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowanie dokumentacji jest na ukończeniu, realizacja budowy drogi planowana jest w 2021 roku,
 • Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, budowa drogi będzie realizowana po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na przełomie lat 2021/2022,
 • Budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja drogi planowana jest w 2022 roku,
 • Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja drogi planowana jest w 2022 roku,
 • Budowa chodnika w miejscowości Konarskie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja chodnika planowana jest w 2022 roku,
 • Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach (projekt) w kwocie 45.000,00 zł, opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja chodnika planowana jest w 2022 roku,
 • Przebudowa pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku (projekt) w kwocie 80.000,00 zł, przygotowuje się zakres rzeczowy inwestycji, w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji ,
 • Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska w kwocie 100.000,00 zł, przygotowano zakres rzeczowy dokumentacji projektowej, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
 • Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 200.000,00 zł, przygotowuje się zakres opracowania dokumentacji projektowej,
 • Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo w kwocie 60.000,00 zł,
 • Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 1.100.000,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę, w roku 2021 będzie realizowany odcinek od ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Kempingową wraz z zatoką autobusową. Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje w całości ulicę Szkolną oraz ul. Leśną (obecnie droga z płyt betonowych) i będą realizowane bezpośrednio po budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Skrzynki, planowane rozpoczęcie w roku 2022. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi około 7,5 mln zł,
 • Budowa progów zwalniających na ul. Granicznej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł, trwają przygotowania do realizacji zadania,
 • Budowa progów zwalniających na ul. Szafirowej i Kamiennej w Kamionkach w kwocie 30.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji,
 • Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomiędzy przejściami dla pieszych) w kwocie 110.000,00 zł, przygotowuje się materiały do ogłoszenia zapytania ofertowego w celu wybrania wykonawcy robót,
 • Budowa ul. Drukarskiej w Koninku w kwocie 200.000,00 zł, trwa przygotowanie zakresu rzeczowego zadania,
 • Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi – projekt w kwocie 5.000,00 zł – zadanie finansowane z funduszu sołectwa,
 • Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie w kwocie 3.000,00 zł – zadanie finansowane z funduszu sołectwa,Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki w kwocie 590.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowuje się dokumentację projektową obejmującą budowę parkingów przy stacji kolejowej w Gądkach wraz z układem drogowym łączącym dworzec ze skrzyżowaniem (projektowanym rondem) ul. Radiowej z ul. Lazurową w Koninku, w ramach zadania będzie również wybudowanie nowego dojazdu do dworca w Gądkach od strony drogi serwisowej przy drodze S11, zakończenie dokumentacji projektowej planowane jest w bieżącym roku, rozpoczęcie budowy planuje się od roku 2022, na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości blisko 4,8 mln zł (w latach 2021-2023),
 • Budowa ul. Promiennej w Kamionkach w kwocie 25.000,00 zł, ustalono zakres rzeczowy projektu, realizacja budowy bezpośrednio po budowie sieci wodociągowej (jak w ul. Spacerowej) w latach 2022-2023,
 • Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysiego w Dachowie w kwocie 60.000,00 zł,opracowywana jest dokumentacja projektowa, realizacja drogi planowana jest w 2022 roku,
 • Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie w kwocie 80.000,00 zł, dokonano częściowych wykupów gruntu pod poszerzenie pasa drogowego, przygotowuje się zakres rzeczowy dokumentacji projektowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu,
 • Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) – projekt w kwocie 40.000,00 zł, przygotowuje się zakres rzeczowy dokumentacji,
 • Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (Bninie) w kwocie 100.000,00 zł, przygotowuje się zakres rzeczowy oraz sprawdza się warunki terenowo prawne przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania po uzyskaniu wymaganych pozwoleń w latach 2022-2023,
 • Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem w kwocie 110.000,00 zł, przygotowuje się zakres rzeczowy dokumentacji projektowej do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej,
 • Budowa ścieżek rowerowych – projekt w kwocie 80.000,00 zł,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr ewid. 363 i 961/18 w Kórniku w kwocie 220.000,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja budowy planowana jest w 2021 roku,
 • Przebudowa dojścia do promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 394 i 961/18 w Kórniku w kwocie 240.000,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja budowy planowana jest w 2021 roku,
 • Budowa ul. Błonie w Kórniku w kwocie 300.000,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja budowy planowana jest w 2021 roku,
 • Przebudowa drogi 332037P w Czołowie w kwocie 66.000,00 zł, przygotowuje się zakres rzeczowy dokumentacji projektowej do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej,
 • Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane, w ramach zadania będą wykonywane w bieżącym roku perony przystankowe z dojściami,
 • Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik – Dziećmierowo w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja budowy planowana jest w 2021 roku,
 • Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja budowy planowana jest w 2021 roku,
 • Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie – projekt w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane, przygotowano zakres rzeczowy, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja będzie zaplanowana po zakończeniu dokumentacji projektowej uzyskaniu stosownych pozwoleń, w tym Konserwatora Zabytków, teren Pomnika Historii objęty szczególną ochroną konserwatorską,
 • Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane, przygotowano zakres rzeczowy, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
 • Budowa świateł spowalniających jazdę pojazdów przy Al. Flensa w Kórniku – 60.000,00 zł, planuje się wykonanie dokumentacji projektowej systemu dyscyplinującego kierowców przekraczających dozwoloną prędkość,
 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej SwarzędzGądki na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki w kwocie 1.100.000,00 zł, z czego 400.000,00 zł przeznaczone dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowania za konieczne do przejęcia grunty, umożliwiające realizację inwestycji, dokumentacja została złożona w Starostwie w celu wydania zgody na realizację inwestycji, planowany termin realizacji 2021 rok,
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie kolejnego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo w kwocie 2.700.000,00 zł udzielona w roku 2021, w roku bieżącym realizowany jest ostatni etap przebudowy drogi o długości 1,7 km wraz ze ścieżkami i chodnikami, budową nowego oświetlenia, jednocześnie z drogą realizowane są zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej i nowej sieci wodociągowej, na które przeznaczono oddzielne finansowanie, łączna długość przebudowanej drogi wraz z infrastrukturą techniczną stanowić będzie około 5,4 km (wraz z etapami zrealizowanymi w latach 2019-2020),
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo w kwocie 40.000,00 zł, przekazane środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach zadania projektowana jest ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Św. Mikołaja w Radzewie do os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach i dalej w kierunku Radzewic, realizacja zostanie zaplanowana po opracowaniu projektu,
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie dokończenia projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach w kwocie 15.000,00 zł,przekazane środki przeznaczone są na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poznańskiej w Kamionkach, jest to kontynuacja pomocy udzielonej w roku poprzednim, realizacja zostanie zaplanowana po zakończeniu opracowania dokumentacji przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej KamionkiSzczytnikiKoninko nr 2489P w kwocie 250.000,00 zł, dotyczy ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku, przekazane środki przeznaczone są na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, środki finansowe zostaną przekazane w latach 2022-2023, realizacja zostanie zaplanowana po zakończeniu opracowania dokumentacji przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 • Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 434 na terenie gminy Kórnik w kwocie 500.000,00 zł, przekazanie środków zaplanowano w roku 2022 i przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 434 na naszym terenie wraz ze skrzyżowaniem ul. Wożniaka z ul. Poznańską w Kórniku, Poza wymienionymi inwestycjami drogowymi, które obecnie realizujemy, bardzo duże znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w północnej części gminy będzie miała planowana do realizacji droga powiatowa, finansowana ze środków rządowych. Zakres projektowanej obecnie drogi obejmuje m. in. odcinek od ronda w Borówcu przy ul. Poznańskiej/Leśnej do węzła drogi ekspresowej Koninko wraz z budową wiaduktu. Projekty, które realizujemy na drogach gminnych są spójne z tą projektowaną drogą. Realizacja tych zamierzeń w ciągu najbliższych lat pozwoli na bardzo duże usprawnienie komunikacji na tym obszarze.

Źródło: Burmistrz Przemysław Pacholski FB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Śledź nas na

1,157FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości