Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), informuję o przystąpieniu do konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia:

  1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska – pobierz
  2. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

W konsultacjach mogą wziąć udział, w zakresie swojej działalności statutowej, nw. podmioty:

  1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i wnioski można przesyłać pocztą na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl – w terminie
23.03.2020 do 30.03.2020 r. (włącznie).

UWAGA:
Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także adres, telefon, e-mail, lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające ww. informacji, nie będą rozpatrywane.

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska – pobierz
Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska – pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego