„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.”

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. SZCZEREJ ORAZ UL. SZCZĘŚLIWEJ WE WSI SZCZYTNIKI

Szczegóły wraz z aktualnymi załącznikami:
Szczytniki ul. Szczera -> https://platformazakupowa.pl/transakcja/336973
Szczytniki ul. Szczęśliwa -> https://platformazakupowa.pl/transakcja/336872

Składanie ofert do 30.04.2020