Rada Powiatu w Poznaniu na XIX  sesji w dniu 7 maja 2020 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z
zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu ogrodzenia przy kościele
kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku

  • renowacja ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie,
    wywóz i utylizacja odpadów)
  • odtworzenie ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie,
    wywóz i utylizacja śmieci)

DOTACJA W WYSOKOŚCI: 299 000,00 zł


Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w
Arboretum w Kórniku

  • przebudowa alejek parkowych wokół historycznego stawu – ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a nawierzchnia wykonana zostanie z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego i pospółki stabilizowanej mechanicznie. Prace związane z modernizacją nawierzchni alejek poprawią funkcjonalność i walory estetyczne tego fragmentu Arboretum jak również będą kontynuacją przeprowadzonej wcześniej przebudowy alejek. Lokalizacja ścieżek przeznaczonych do przebudowy w ramach wniosku obejmuje sąsiedztwo tzw. Stawu Białej Damy, elementu pochodzącego z XVIII wiecznego ogrodu francuskiego Teofili Szołdrskiej- Potulickiej, co współgra z tematyką historyczną planowanej inwestycji, łączna długość ścieżek to ok. 300 mb.

DOTACJA W WYSOKOŚCI: 120 747,30 zł


Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap I

Zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring makroskopowy 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych poziomu zasolenia; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 2 okładu; położenie 3 okładu odsalającego; monitoring 3 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 3 okładu. Pobranie próbek do badań; czyszczenie powierzchni ścian z resztek okładu; usunięcie zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnieni najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemoorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w średniowiecznym murze; uzupełnienie zapraw spoinujących.

Zakres B: dla obszarów z cegły nowożytnej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia; usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80 – 100 %; położeni 1 okładu odsalającego; monitoring 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięci 2 okładu. Pobranie próbek do badań; usunięcie okładu 2. Oczyszczenie ścian z resztek okładu mechanicznego, pędzlami, szczotkami, odkurzaczem; usunięci cementowych zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnienie najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemoorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w nowożytnym murze; uzupełnienie ubytków w cegle

DOTACJA W WYSOKOŚCI: 297 208,21 zł