W omawianym okresie Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych ujawnili ogółem 203 sprawców wykroczeń:

Mandaty karne nałożono w 41 przypadkach na kwotę 6 400 zł, z czego 68 % stanowiły wykroczenia porządkowe i 32% wykroczenia drogowe.

W 162 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego poprzez pouczenie zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń.

W okresie od 21.06.2020r do 20.08.2020r pracownicy monitoringu miejskiego przyjęli 36 zgłoszeń o padłej zwierzynie na terenie gminy Kórnik.

Na pisemny wniosek KP Kórnik 8 razy zgrano materiał fotograficzny i przekazano do prowadzonych spraw.

Kilka interwencji z podanego okresu:

W dniu 10 lipca 2020 r Strażnicy Miejscy otrzymali zgłoszenie o podrzucaniu odpadów na jednym z osiedli mieszkaniowych w miejscowości Kórnik. Na podstawie zabezpieczonych dokumentów na miejscu zdarzenia ujawniono że odpady mogą pochodzić z obiektu handlowego znajdującego się na terenie m. Kórnik. Po dokonaniu sprawdzeń w dniu 13 lipca 2020 r przeprowadzono kontrole wytypowanego obiektu handlowego prowadzącego działalność w Kórniku na ul. Poznańskiej. Podczas kontroli ujawniono brak pojemnika na odpady stałe, oraz pozbywania się zebranych odpadów komunalnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Właściciela obiektu handlowego ukarano dwoma mandatami karnymi na podstawie przepisów wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kórnik, oraz ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach.

W dniu 20 lipca 2020 r o godz. 18.30 pracownik Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego otrzymał zgłoszenie dotyczące młodego łośa w miejscowości Konarskie, który jest ranny i znajduje się blisko zamieszkałych posesji. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej, który potwierdził młodego łośa znajdującego się w bardzo złym stanie, bardzo słaby i posiadający liczne rany które były zarobaczone. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który zaopatrzył zwierzę w niezbędne leki. Z uwagi na wielkość zwierzęcia i potrzebę podjęcia leczenia skontaktowano się z Ośrodkiem Hodowli i Rehabilitacji Zwierząt PZŁ w Czempiniu i po uzgodnieniach telefonicznych otrzymano zapewnienie że zwierzę zostanie przyjęte w dniu 21.07.2020 r w godzinach popołudniowych. Z uwagi na powyższe zwierzę zabezpieczono w pomieszczeniach garażowych Straży Miejskiej w Kórniku i w dniu następnym przetransportowano zwierzę do Czempinia.

W dniu 01 sierpnia 2020 r patrol łączony Straży Miejskiej i KP Kórnik ok. godz. 20.50 w miejscowości Kórnik dokonał zatrzymania mężczyzny, który kierował pojazdem znajdując się pod wpływem środków odurzających. Podczas sprawdzenia zawartości bagażu znajdującego się w pojeździe ujawniono zabronioną substancję w postaci suszu roślinnego (marihuana). Po wykonanych czynnościach mężczyznę doprowadzono do policyjnej izby zatrzymań w Poznaniu, oraz zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi KP Kórnik.

W dniu 09 sierpnia 2020 r pracownik Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego około godz. 02.10 podczas obserwacji monitoringu miejskiego w miejscowości Szczodrzykowo ujawnił grupę około 100 osób ( 40 pojazdów), którzy na odcinku drogi 434 pomiędzy miejscowością Szczodrzykowo a Dziećmierowo organizowali nielegalne wyścigi samochodów. Powyższa obserwacja został przekazana do KMP w Poznaniu celem podjęcia właściwej interwencji, na wniosek KP Kórnik całość zabezpieczonego materiału filmowego przekazano celem dalszego służbowego wykorzystania do prowadzonych czynności wyjaśniających.

W dniu 12 sierpnia 2020 r ok. godziny 16.35 pracownik Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego otrzymał zgłoszenie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę znajdująca się w stanie upojenia alkoholowego w miejscowości Borówiec ul. Morelowa. Strażnicy Miejscy skierowani na miejsce ustalili że mężczyzna w wieku 63 lat znajdując się pod wpływem alkoholu sprawował opiekę nad dzieckiem w wieku 2 lat, podczas przemieszczania się ul. Morelową wózkiem wraz z dzieckiem przewrócił się, następnie zostawił wózek wraz z dzieckiem i oddalił się sam w kierunku ul. Czereśniowej. W trakcie dalszych czynności ustalono miejsce przebywania mężczyzny, dziecko przekazano pod opiekę babci, na miejsce wezwano patrol policji z KP Kórnik, który dokonał zatrzymania mężczyzny i doprowadził go do Izby Wytrzeźwień w Poznaniu. KP Kórnik prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.

W dniu 14 sierpnia 2020 r około godz. 18.50 Strażnicy Miejscy otrzymali zgłoszenie dotyczące złych warunków trzymania psa w miejscowości Błażejewo oś. Przylesie. Na miejscu znajdowali się również inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oraz przybyli także funkcjonariusze KP Kórnik wezwani prze przedstawicieli TOZ ( Straż Miejska otrzymała zgłoszenie od schroniska dla zwierząt w Skałowie). Podczas wykonanych czynności Strażnicy Miejscy nie potwierdzili złych warunków bytowych zwierzęcia, spełnione były wszystkie wymagania zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Takie same spostrzeżenia odnieśli przybyli na miejsce funkcjonariusze KP Kórnik. Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od dalszych czynności pies pozostał u właściciela, z czynności wykonano dokumentację zdjęciową i sporządzono notatkę służbową, którą przekazano do instytucji zgłaszającej interwencję – Schronisko dla zwierząt w Skałowie. W powyższej sprawie zostaną również przeprowadzone czynności sprawdzające przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik wraz z powołanym lekarzem weterynarii celem sprawdzenia stanu faktycznego warunków bytowych zwierzęcia.

W omawianym okresie Strażnicy Miejscy na podstawie otrzymanej informacji od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadzili kontrole posesji pod kątem gospodarki odpadami, dokonywali sprawdzeń zgłoszonych kompostowników oraz sprawdzali posiadanie numeracji posesji i warunków bytowych zwierząt domowych, w szczególności psów. Ogółem skontrolowano 69 gospodarstw domowych, podczas kontroli ujawniono w 3 przypadkach brak kompostownika pomimo zgłoszonej deklaracji o jego posiadaniu i tym samym zmniejszenia opłaty za odpady. W 5 przypadkach ujawniono nie prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi poprzez brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych i potwierdzenia (rachunków) na regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na podstawie informacji z WOŚiR wynika że na terenie gminy w chwili obecnej posiadanie kompostownika zgłoszone zostało przez 466 gospodarstw domowych, funkcjonariusze Straży Miejskiej będą podejmować czynności kontrolne zmierzające do weryfikacji posiadania zadeklarowanego kompostownika przez mieszkańców.

W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi parkowania pojazdów w miejscach nie dozwolonych w rejonie pl. Niepodległości m. Kórnik (oznakowane przystanki autobusowe, oraz chodniki) na podstawie zabezpieczonych nagrań monitoringu miejskiego ujawniono 62 wykroczenia drogowe.

Zobacz Pełne Sprawozdanie Komendanta