17.7 C
Kórnik
czwartek, 25 lutego, 2021

Praca: Sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarza Miasta i Gminy
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne (formalne):
1) obywatelstwo polskie,
2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
3) wykształcenie: wyższe,
4) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

II. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
1) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych,
2) koordynacja współpracy pomiędzy wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami,
3) nadzór nad powołanymi zespołami zadaniowymi dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden wydział,
4) nadzór nad funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej i systemami informatycznymi Urzędu oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżącego utrzymania sieci, oraz nadzór nad rozbudową infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych,
5) nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenie organów gminy, w tym projektów uchwał i zarządzeń
6) przygotowywanie projektów, zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
7) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
8) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i funkcjonowania obiegu dokumentów,
9) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji,
10) nadzór nad terminowością i poprawnością przeprowadzania oceny pracowniczej przez kierowników wydziałów,
11) koordynacja realizacji zadań w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
12) nadzór nad opracowywaniem zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu,
13) nadzór nad przygotowaniami do wyborów, spisów itp.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na stanowisku pracy Sekretarza,
2) 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w ww. art., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
3) preferowane wykształcenie magisterskie o profilu prawniczym 4) predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera.

IV. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

V. Warunki pracy:
1) Wymiar etatu: 1/1.
2 ) Wynagrodzenie: zgodne z aktualnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
3) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, praca w zespole, szkolenia, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: 
1) narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
2) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
3) budynek dwupiętrowy dostosowany do osób niepełnosprawnych, 
4) budynek wyposażony w podjazd i windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich, 
5) ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami,
6) jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze, miejsce pracy Sekretarza I piętro.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
2) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz w załączeniu),
6) podpisane oświadczenia kandydata (oświadczenia w załączeniu):
a) posiadanym obywatelstwie,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
e) niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.T) podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (informacja w załączeniu).
8) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.pprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
9) Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.(włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, sekretariat do godz. 15.00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 : 62-035 Kórnik z dopiskiem: Konkurs

VIII. Dodatkowe informacje:
pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy, pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik pod adresem e-mail: abi@umig.kornik.pl.
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: https://bip2.wokiss.pl/kornik (w zakładkach Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy łub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik https://bip2. wokiss.pl/komikm/bip/praca-konkursy-nabory.html

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8 972 604

Do pobrania:
– Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – pobierz PDF
– Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz PDF

Link do ogłoszenia na stronie Urzędu: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory/2020-rok.html

Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Śledź nas na

988FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości