Zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok – 24.06.2021

W dniu 24.06.2021 odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów, na której to Radn Miasta i Gminy Kórnik będzie głosowała nad wprowadzeniem zmian w aktualenj uchwale budżetowej Miasta i gminy Kórnik.

W uchwale zwiększają się DOCHODY Gminy ale również WYDATKI.

DOCHODY


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 • 600/60001/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.110,00 zł, dot. rozliczenia Województwa Wlkp. niewykorzystanej dotacji,
 • 600/60004/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9.400,00 zł z tytułu
  odszkodowań za uszkodzone mienie,
 • 600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia dochodów łącznej kwocie 117.650,00 zł z tytułu dotacji z Gmin: Zaniemyśl (20.293 zł), Środa Wlkp. (58.755 zł), Kostrzyn (1.785 zł), Kleszczewo (34.955 zł), Miłosław (1.862 zł) z przeznaczeniem na opłacenie rekompensaty za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,
 • 600/60013/6300 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 250.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w Województwa Wlkp., dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik-Dziećmierowo”.
 • 600/60016/6350 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 372.762,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

710/71004/2707 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu środków na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM

 • 756/75615/0310,0340,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie
  3.300.820,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych osób prawnych oraz odsetek od tych dochodów,
 • 756/75616/0310,0340,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie
  81.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych osób fizycznych oraz
  odsetek od tych dochodów,
 • 756/75618/0490,0690,0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie
  164.700,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od opłat.


RÓŻNE ROZLICZENIA

 • 758/75814/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.000,16 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,
 • 758/75814/6680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 27.378,00 zł z tytułu niewykonanych do końca czerwca wydatków niewygasających z 2020r.,
 • 758/75816/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 24,84 zł z tytułu odsetek od
  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • 758/75816/6290 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 200.000,00 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie: budowa świetlicy w Kromolicach (środki dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).


OŚWIATA I WYCHOWANIE


801/80101/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 0,19 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego w związku z realizacją projektów oświatowych pt.: Projekt oświatowy pt.: ‘Kuj żelazo póki gorące’ realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu Englisch Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie (0,04 zł) i ‘Lepszy świat i ja w nim’ realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu Englisch
Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (0,15 zł).


OCHRONA ZDROWIA

851/85195/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

851/85195/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień powszechnych w KCRiS Oaza (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

POMOC SPOŁECZNA

852/85215/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

RODZINA

855/85502/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • 900/90015/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 48.110,00 zł z tytułu rozliczeń faktur z lat poprzednich oraz odszkodowań za uszkodzone mienie,
 • 900/90019/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 6.500,00 zł z tytułu odsetek od zapłaconej kary,
 • 900/90026/0490,0570 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 8.900,00 zł z tytułu opłat za wyrejestrowanie pojazdów i kar.
 • 900/90095/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9.000,00 zł z tytułu
  odszkodowań za uszkodzone mienie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • 921/92105/0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu darowizny na rzecz sołectwa Runowa,
 • 921/92105/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 7.000,00 zł z tytułu
  rozliczonych dotacji z 2020r.

KULTURA FIZYCZA

 • 926/92601/2057 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.234,00 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie pracownika w KCRiS Oaza w ramach projektu pt. Sedno kariery ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (rozliczenie z 2020r.),
 • 926/92605/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 7.495,00 zł z tytułu
  rozliczonych dotacji z 2020r.

WYDATKI


ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010/01010/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki (+110.000 zł), Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa (+100.000 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.822,00 zł dot. zwrotu dotacji dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

600/60004/2320 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 767,00 zł dot. zwrotu dotacji dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za przewozy komunikacją
miejską za 2020r.,

600/60004/2710 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 66.885,00 zł
z przeznaczeniem na dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik,

600/60004/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 204.662,00 zł
z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty spółce KOMBUS za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

600/60004/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie: wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik,

600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 160.000,00 zł dot. zadania: Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu,

600/60016/4300, 921/92105/4210,4220,4300 i 900/90095/4270 – dokonuje się zmiany w planie finansowym sołectwa Dachowa,

600/60016/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 2.700.000,00 zł, dot. zadań: Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach (-50.000 zł), Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach (-30.000 zł), Budowa ul. Maślakowej w Borówcu (+400.000 zł), Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach (+200.000 zł), Budowa ul. Wiosennej w Borówcu (+1.200.000 zł),
Budowa ul. Szkolnej w Borówcu (+1.100.000 zł), Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) (-20.000 zł), Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie (-40.000 zł), Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (-60.000 zł).


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


710/71004/4217,4307 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA


750/75095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł dot. zadania: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku (zadanie ujęte w WPF)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • 754/75412/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł
  z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku OSP w Kórniku,
 • 754/75416/4010 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.


RÓŻNE ROZLICZENIA

 • 758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na wydatki bieżące w oświaci i funkcjonowanie żłobka w kwocie 169.770,00 zł,
 • 758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 • 801/80101/4013,4303 – dokonuje się zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych w związku z realizacją programów pt.: Projekt oświatowy pt.: ‘Kuj żelazo póki gorące’ realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu Englisch Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie (0,04 zł) i ‘Lepszy świat i ja w nim’ realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu Englisch Teaching, finansowanego ze środków
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (0,15 zł).
 • 801/80101/80103/80104/80106/80148/4040 i 854/85401/4040 – dokonuje się zmniejszenia planów finansowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 169.770,00 zł z czego: Szkoła Podstawowa Nr 1 (-105.367 zł), Szkoła Podstawowa Nr 2 (-44 zł), Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (-14.006 zł), Szkoła Podstawowa w Radzewie (-6.732 zł), Szkoła Podstawowa w Robakowie (-8.527 zł), Przedszkole Nr 2 (-4.507 zł), Przedszkole w Szczodrzykowie (-28.254 zł), Punkt Przedszkolny w Radzewie (-2.333 zł),
 • 801/80101/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł dot. zadania: zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 w Kórniku,
 • 801/80104/2540,2590 i 801/80149/2590 i 801/80113/4300 – dokonuje się przesunięcia w kwocie 790.000,00 zł w planie wydatków dotacji dla przedszkoli oraz wydatków na dowozy uczniów,
 • 801/80104/6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł
  z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu w Kamionkach.


OCHRONA ZDROWIA

 • 851/85149/4280,6060 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 14.400,00 zł, dot. zakupu defibrylatora dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku,
 • 851/85195/4210,4220,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień powszechnych w KCRiS Oaza (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 • 851/85195/4560 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od wydzielonego rachunku bankowego.

POMOC SPOŁECZNA

852/85215/4560 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od wydzielonego rachunku bankowego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZARKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

853/85395/6050 – dokonuje się zmiany w kwocie 24,84 zł źródła finansowania inwestycji: Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku -zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych gminy.

RODZINA

855/85502/4300 – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym OPS w Kórniku o kwotę 10.000,00 zł związane z egzekucją środków od dłużników alimentacyjnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • 900/90001/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł
  z przeznaczeniem na remonty przepustów i obiektów mostowych,
 • 900/90004/4270 i 900/90095/4170,4210,4300 i 921/92105/4210 – dokonuje się zmiany w planie finansowym sołectwa Żerniki,
 • 900/90005/6230 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł
  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • 900/90015/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 652,00 zł, dot. zadań: Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie (+9.348 zł), Budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy (-50.000 zł), Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie (+90.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach (-50.000 zł),
 • 900/90019/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
 • 900/90026/6030,6060 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 400.000,00 zł,dot. aportu pieniężnego dla spółki z o.o. WODKOM z przeznaczeniem na zakup środków trwałych i wyposażenia PSZOK-u w Czołowie,
 • 900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 85.000,00 dot. zadań: budowa placu zabaw w Dachowie (+55.000 zł), Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie (+20.000 zł), Budowa świetlicy w Kromolicach (+10.000 zł).


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


921/92195/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont pomnika na cmentarzu w Kamionkach.

KULTURA FIZYCZNA


926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 55.000,00 zł, dot. zadań: Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu (+30.000 zł), Przebudowa trybun w obrębie boiska trawiastego w Kamionkach (+25.000 zł).


Zwiększa się rozchody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w latach 2022-2023 na realizację zadania: Budowa świetlicy w Kromolicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Śledź nas na

1,241FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości